Lào Cai 26° - 29°
Đề án số 20-ĐA/TU ngày 20/12/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020
Đề án số 20-ĐA/TU ngày 20/12/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai