Lào Cai 26° - 29°
Công văn số 5884/BNV ngày 12/12/2016 của Bộ Nội vụ V/v điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Lào cai
Công văn số 5884/BNV ngày 12/12/2016 của Bộ Nội