Lào Cai 26° - 29°
Các chương trình, đề án trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020

* Chương trình I: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế.

- Đề án 1: Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp.

- Đề án 2: Phát triển khu kinh tế.

- Đề án 3: Phát triển du lịch.

- Đề án 4: Phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng.

- Đề án 5: Huy động nguồn lực đầu tư phát triển.

* Chương trình II: Phát triển xã hội.

- Đề án 6: Đổi mới căn bản giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Đề án 7: Phát triển y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Đề án 8: Phát triển văn hóa, thể thao.

- Đề án 9: Giảm nghèo bền vững, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

- Đề án 10: Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đề án 11: Phát triển khoa học và công nghệ.

* Chương trình III: Củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế.

- Đề án 12: Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

- Đề án 13: Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Đề án 14: Mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế.

* Chương trình IV: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Đề án 15: Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo.

- Đề án 16: Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững về tổ chức, mạnh về đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

- Đề án 17: Nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động.

- Đề án 18: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

- Đề án 19: Đẩy mạnh cải cách hành chính.