Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017