Thời tiết đang được cập nhật ...
Nghị quyết của HĐND tỉnh V/v thành lập sở giao thông vận tải - Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai
Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 21/6/2018