Thời tiết đang được cập nhật ...
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Lào Cai và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019