Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 01; nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2022
Tải về