Lào Cai 23° - 24°
Quyết định số 36/QĐ-SGTVTXD ngày 15/01/2020 của Sở GTVT - Xây dựng về phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Quyết định số 36/QĐ-SGTVTXD ngày 15/01/2020