Lào Cai 23° - 25°
Quyết định của Sở GTVT-XD về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở
Quyết định số 339/QĐ-SGTVTXD, ngày 18/9/2018