Công văn của Hội đồng nhân dân tỉnh V/v gửi báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 588
Công văn số 09/HĐND-ĐGS ngày 11/01/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh V/v gửi báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập
Công văn số 09/HĐND-ĐGS ngày 11/01/2019