Thông báo số 46/TB-VPUBND về Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 18/02/2021 về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành GT - XD trong năm 2021 và tiến độ triển khai các dự án chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 138
Thông báo số 46/TB-VPUBND ngày 23/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 18/02/2021 về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giao thông- xây dựng trong năm 2021 và tiến độ triển khai các dự án chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai
Tải về