Thông báo Kết luận của đ/c Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 06/2/2020 về triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế
Lượt xem: 212
Thông báo số 17/TB-VPUBND ngày 07/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của đ/c Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 06/2/2020 về triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế
Thông báo số 17/TB-VPUBND ngày 07/02/2020