Báo cáo Sơ kết phong trào thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Lượt xem: 342
Báo cáo số 252/BC-SGTVTXD ngày 19/6/2020 về Sơ kết phong trào thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Tải về