Văn bản số 4458/SGTVTXD-VP về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2020 (Mẫu biểu kèm theo)
Lượt xem: 209

Xem file đính kèm:

1.Tải về

 

2.Tải về

 

 

Tải về

 

Tải về