Công văn của Sở Xây dựng V/v báo cáo thực hiện kết luận số 418/KL-TU ngày 06/12/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 1098
Công văn số 3924/SXD-TVGS&QLDA ngày 27/12/2017 của Sở Xây dựng V/v báo cáo thực hiện kết luận số 418/KL-TU ngày 06/12/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai
Công văn số 3924/SXD-TVGS&QLDA ngày 27/12/2017