Công văn V/v kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện dự án và giải quyết đơn thư của công dân của UBND tỉnh
Lượt xem: 1487
Công văn số 5075/UBND-TCD ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh V/v kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện dự án và giải quyết đơn thư của công dân
Công văn số 5075/UBND-TCD ngày 24/10/2017