Công văn của Sở Giao thông vận tải - Xấy dựng Lào Cai V/v tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 357
Công văn số 2523/SGTVTXD-CCGD ngày 23/7/2020 của Sở Giao thông vận tải - Xấy dựng Lào Cai V/v tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Tải về