Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) xét tuyên viên chức năm 2020 của Sở giao thông vận tải xây dựng .
Lượt xem: 288
Thông báo số 304/TB-SGTVTXD ngày 24/7/2020 về kết quả điểm kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) xét tuyên viên chức năm 2020 của Sở giao thông vận tải xây dựng .
Tải về