Thông báo Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đợt 4 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Lượt xem: 712
Thông báo số 139/TB-SGTVTXD ngày 02/11/2018 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng về việc Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đợt 4 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Thông báo số 139/TB-SGTVTXD ngày 02/11/2018