Quyết định số 956/QĐ-SGTVTXD ngày 12/11/2021 của Sở Giao thông vận tải -Xây dựng Lào Cai về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1732
Ngày 12/11/2021  Sở Giao thông vận tải -Xây dựng Lào Cai đá ban hành Quyết định số 944/QĐ-SGTVTXD về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai