Quyết định số 943/QĐ-SGTVTXD ngày 09/11/2021 của Sở Giao thông vận tải -Xây dựng Lào Cai về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1815
Ngày 09/11/2021 của Sở Giao thông vận tải -Xây dựng Lào Cai đã ban hành Quyết định số 943/QĐ-SGTVTXD công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Tải về